POPULAR ENGLISH+ SIGNUP LOGIN

Blog: नव अंशु

Blogger: AMIT MISHRA
डाउनलोडबटन पर क्लिकक'नव अंशु   डाउनलोड क'सकै छी।... Read more
clicks 91 View   Vote 0 Like   5:00am 26 May 2020 #
Blogger: AMIT MISHRA
5.62कुकुर एकटा पोसलक नानीभानस   घरमे    घुसलै   ओतामसे नानी ने  देलकै  रोटीएहि   लेल   त'   रूसलै  ओ... Read more
clicks 110 View   Vote 0 Like   4:11pm 22 Jan 2020 #
Blogger: AMIT MISHRA
5.61 चिड़ियाँहमर आंगन सुन्दर चिड़ियाँगहुँम  बिछै  लए  आबै  छैल'ग बजाबी जतबे ओकराओतबे   दूर  ओ   भागै  छैबैस चारपर  गीत  गाब... Read more
clicks 94 View   Vote 0 Like   4:11pm 22 Jan 2020 #
Blogger: AMIT MISHRA
5.60 ललका फुक्काहाथसँ   छूटलैललका फुक्कासीधे उपर   उड़ल जाएकुदि-कुदि क'पकड़अ चाहीमुदा दूर ओ भागल जाए©अमित मिश्र... Read more
clicks 87 View   Vote 0 Like   4:10pm 22 Jan 2020 #
Blogger: AMIT MISHRA
5.59अरे बाप रेसगरो करिया भरल कुहेस छैअरे बाप रेकम्बल ओढ़ने  सगर  देश  छैअरे बाप रेओस खसै छै झीसी  बनि क'आंगनमेबाट भिजै छै ओहì... Read more
clicks 88 View   Vote 0 Like   4:09pm 22 Jan 2020 #
Blogger: AMIT MISHRA
5.58 जीवन सुखद बनाउनै बेसी घबराउ अहाँनै बेसी डेराउ अहाँबाधा-विध्न वा कठिन समयमेआगू बढ़िते जाउ अहाँताकू पाछू घुरि ने अहाँक... Read more
clicks 93 View   Vote 0 Like   4:09pm 22 Jan 2020 #
Blogger: AMIT MISHRA
5.57 ध'ले बौआ कानमेअपन देशक नाम उँच होइएतबे टा बस ध्यानमेअपन तिरंगा फहरैत रहयई निलहा असमान मेसभसँ आगू नाम एकर होइसभटा अनुस&#... Read more
clicks 107 View   Vote 0 Like   4:08pm 22 Jan 2020 #
Blogger: AMIT MISHRA
5.56 सैनिकहमर तोहर सभक रक्षा, लेल के प्राण गमाबै छै ?के छै वीर मनुख जकरा, किछु ने डर सताबै छै ?माए-बापसँ नाता तोड़िजाइ छै के मुँह म... Read more
clicks 89 View   Vote 0 Like   4:07pm 22 Jan 2020 #
Blogger: AMIT MISHRA
5.55 भोरधरती चमकयकौआ कुचरय किए करैए शोरशीतल हवाचान पड़ाएललागय भेलै भोरललकी दिनकरउगलै नभपरपसरल खूब इजोरआलस छूटलकाजमे ला&... Read more
clicks 99 View   Vote 0 Like   1:24pm 13 Aug 2019 #
Blogger: AMIT MISHRA
5.54 मिट्ठू रामअहींक जातिक बाँकी बहुतेबुधि बिना सभ मुर्ख चपाठकोन गुरूसँ शिक्षा ल'क'अहाँ पढ़ै छी सुन्दर पाठ ?सीख कत'सँ टाहि मा... Read more
clicks 112 View   Vote 0 Like   1:23pm 13 Aug 2019 #
Blogger: AMIT MISHRA
5.53 मीतजग भरिमे नै नाता कोनोसुन्नर अपन मीत सनजीवनमे छै खूब जरूरतछंद लय आ गीत सनकठिन समय आबैए जखनमोन पड़ैए मीते टासभटा दुख म&... Read more
clicks 123 View   Vote 0 Like   1:23pm 13 Aug 2019 #
Blogger: AMIT MISHRA
5.52 मच्छर मार अभियानठीक अधरतिया सभ छल सूतलभेलै  तखने  शोरसगरो    घर   अनघोल  भ'   गेलैताली बाजल जोरबहुत   नीक  छल  सपना त... Read more
clicks 110 View   Vote 0 Like   1:22pm 13 Aug 2019 #
Blogger: AMIT MISHRA
5.51 बड़का आफतिपापा जी लेल चाट पकौड़ीहमरा लेल छै दूध आ दालिटी.वी. देखैत हुनका देखितेसतमे फाटय हमर मालिमम्मी सेहो निफिकिर छैभ&#... Read more
clicks 116 View   Vote 0 Like   1:22pm 13 Aug 2019 #
Blogger: AMIT MISHRA
5.50 वानर जीक पकौड़ीबाहर बर्षा बरसि रहल छलभिजैत वानर घरपर पहुँचलवनरनीसँ   कहलक  वानरबड सुन्दर मोसम छै बाहरथरथर थरथर देह क&... Read more
clicks 82 View   Vote 0 Like   1:21pm 13 Aug 2019 #
Blogger: AMIT MISHRA
5.49 नानीक दबाइतामससँ छै  सूरज  लालबुझा रहल पड़तै अकालगरम भेल छै एसी  फ्रीजवर्षो छै बनि गेल सवालगरम हवा आ  गरमे पानिलह लह  ल... Read more
clicks 107 View   Vote 0 Like   1:21pm 13 Aug 2019 #
Blogger: AMIT MISHRA
5.47 की सिखै छी ?की देखै छी ?ह'र देखै छीघ'र देखै छीबैसल बरदकग'र देखै छी ।की करै छी ?रेल बनै छीखेल खेलै छीसंगी सभसँमेल करै छी ।की सिè... Read more
clicks 111 View   Vote 0 Like   1:20pm 13 Aug 2019 #
Blogger: AMIT MISHRA
5.46 सत्यसत्य बाजि क'जिनगी काटअऋषि-मुनि कहि गेलझूठ बाजि जे जिनगी बितबयबड़का पापी भेलनामी   राजा    हरिश्चंद्र केर, नाम सत्&#... Read more
clicks 86 View   Vote 0 Like   1:19pm 13 Aug 2019 #
Blogger: AMIT MISHRA
5.45 नित दिन भोरे भोरसुग्गा-मैना गीत गबैएलाल-पीयर फूल फुलाइएललका सूरज पूब उगैएनित दिन भोरे-भोरजीव-जंत सभ झुमि उठैएधरती नव &#... Read more
clicks 92 View   Vote 0 Like   1:19pm 13 Aug 2019 #
Blogger: AMIT MISHRA
5.44 अबीर गुलालझुमकी चुमकी  देखबैत एलैबड़ा गजब छल ओकर चालछुटकी संग    बलजोरी भेलैचुटकी    भेलै   लाले    लालखूब    उड़ैए &nb... Read more
clicks 108 View   Vote 0 Like   1:18pm 13 Aug 2019 #
Blogger: AMIT MISHRA
5.43 माँटिक मोल चुका देबतीन रंगक प्रिय तिरंगा ,हमर सभक शान बुझूबाउल सिमेंटक घर ने अपन, घर हिन्दुस्तान बुझूअपन माँसँ बेसी कर&... Read more
clicks 96 View   Vote 0 Like   1:17pm 13 Aug 2019 #
Blogger: AMIT MISHRA
5.42 गंगामे डुबकी लगेबैजतेक बेर गंगामे डुबकी लगेबैततेक बेर तिलबा बाबीसँ  लेबैतिल केर जारनिकेँ घूरा बना क'भोरे  भोरे  अपन&... Read more
clicks 89 View   Vote 0 Like   1:17pm 13 Aug 2019 #
Blogger: AMIT MISHRA
5.41 राति घनघोर होमाहुर सन भोर होनहिं जँ इजोर हो, त संबल ध'रह नेतन केर  तागतसँ किछ  होइ नै बाउ रेअसलीमे चाही बस मजगुत हिआउ रेअन... Read more
clicks 94 View   Vote 0 Like   1:16pm 13 Aug 2019 #
Blogger: AMIT MISHRA
5.40 बाजयसँ पहिने जोखि लिअएकहक टा आखरकेँ अहाँबाजयसँ पहिने जोखि लिअअनकर मन जे ठेस लगाबयएहन बात सब सोखि लिअबंदूकसँ निकलल ए... Read more
clicks 97 View   Vote 0 Like   1:15pm 13 Aug 2019 #
Blogger: AMIT MISHRA
5.39 मीठ कहू यौ बौआ सभअपन ठोरपर मुस्की सदिखनदैत रहू यौ बौआ सभमोन मोहै लए सभक सदिखनमीठ कहू यौ बौआ सभनदी बाट बनबै छै अपनरोक-टोक... Read more
clicks 89 View   Vote 0 Like   1:15pm 13 Aug 2019 #
Blogger: AMIT MISHRA
5.38 परम पिता केर संतानहमरा देलनि तन आ प्राणपरम पिता केर हम संतानई उपकार ने बिसरी कहियोनित्तहिं करी हुनक गुणगानबाट चलै लए &#... Read more
clicks 97 View   Vote 0 Like   1:14pm 13 Aug 2019 #
[ Prev Page ] [ Next Page ]

Share:

Members Login

    Forget Password? Click here!
  • Latest
  • Week
  • Month
  • Year
  हमारीवाणी.कॉम पर ब्लॉग पंजीकृत करने की विधि बहुत सरल हैं। इसके लिए सबसे पहले प्रष्ट के सबसे ऊपर दाईं ओर लिखे ...
  हमारीवाणी पर ब्लॉग-पोस्ट के प्रकाशन के लिए 'क्लिक कोड' ब्लॉग पर लगाना आवश्यक है। इसके लिए पहले लोगिन करें, लोगिन के उपरांत खुलने वाले प...
और सन्देश...
कुल ब्लॉग्स (3997) कुल पोस्ट (196151)